Hướng dẫn

Hướng dẫn chấm điểm thi đua

  • PDF.

Hướng dẫn số 07-HD/HNDTP, ngày 13/02/2017 của BCH Hội Nông dân TP Hà Nội về Hướng dẫn chấm điểm thi đua năm 2017