Công văn

Công văn về việc tổ chức Đại hội Hội Nông dân Việt Nam các cấp

  • PDF.

Công văn số 2073 - CV/HNDTW ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Hội Nông dân Việt Nam các cấp

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố

Theo quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ Đại hội Hội Nông dân Việt Nam 4 cấp (cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) là 5 năm 1 lần. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018 diễn ra t.......

Công văn về việc thực hiện một số nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2016

  • PDF.

Kính gửi: Hội Nông dân các quận, huyện, thị xã

Thực hiện Chương trình hành động số 228/CTr-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020; Kế hoạch số: 252/KH-HĐTĐKT ngày 10/12/2015 của Hội đồng TĐKT Tp về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016; Hướng dẫn 122 – HD/HNDTW ngày 11/3/2016 của Hội Nông dân Việt Nam về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2016; Kế hoạch 0.......

Công văn về việc tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế lao động

  • PDF.

Công văn số 82/CV-HND, ngày 22/4/2016 của Hội Nông dân thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế lao động

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh tổng Bí thư Hà Huy Tập và Festival Huế 2016

  • PDF.

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2016) và Festival Huế 2016.

Toàn văn đề cương