Các văn bản của Hội

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021 đã được ban hành

  • PDF.

Một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021

1. Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 15/12/2015 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021;

2. Hướng dẫn số 20-HD/UBKTTW ngày 12/01/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biể.......

Công văn 190 - CV/HND về tham dự chương trình chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

  • PDF.

Công văn 190 - CV/HND ngày 27/10/2015 của BCH Hội Nông dân Tp Hà Nội về việc tham dự chương trình chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thông báo về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ HTND và các Chương trình phối hợp với các Ngân hàng

  • PDF.

Thông báo số 39/TB-HND ngày 21/10/2015 của BCH Hội Nông dân Tp Hà Nội về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ HTND và các Chương trình phối hợp với các Ngân hàng

Chỉ thị 59-CT/TW ngày 15/12/2000 của BCH trung ương

  • PDF.

Về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối  với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời; kỳ Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn