Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII

  • PDF.

Ngày 23/02/2017, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hà Đông; Hội Nông dân quận Hà Đông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII cho các đồng chí cán bộ Hội cơ sở là các đồng chí chi hội trưởng, phó, các đồng chí Ủy viên ban chấp hành Hội Nông dân các phường thuộc quận Hà Đông.

hocnghiquyethd

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe về tình hình thời sự trong nước và thế giới, từ đó nhận định sâu sắc hơn về những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, giáo dục, giao thông,… đang diễn ra. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Nguyễn Thủy


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: