Công văn về việc tổ chức Đại hội Hội Nông dân Việt Nam các cấp

  • PDF.

Công văn số 2073 - CV/HNDTW ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Hội Nông dân Việt Nam các cấp

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố

Theo quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ Đại hội Hội Nông dân Việt Nam 4 cấp (cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) là 5 năm 1 lần. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018 diễn ra trong tháng 07/2013. Trước đó, Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp tỉnh diễn ra trong quý I và quý II năm 2013, Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện và cấp xã diễn ra trong năm 2012.

Ngày 04/2/2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018, trong đó chỉ đạo: “Đại hội Hội Nông dân các cấp phải được chỉ đạo tập trung, chuẩn bị chu đáo để Đại hội diễn ra trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ, đúng nguyên tắc Điều lệ quy định. Đến đại hội nhiệm kỳ sau cần bố trí tổ chức đại hội 4 cấp trong cùng một năm”.

Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tiễn, Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Hội đã họp thống nhất chủ trương và có Tờ trình báo cáo xin ý kiến Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân Việt Nam 4 cấp tập trung trong năm 2018. Hiện nay Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Hội đang chờ ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ban Thường vụ Trung ương Hội thông báo để Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố biết. Sau khi có văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Trung ương Hội sẽ kịp thời thông báo và có hướng dẫn chi tiết, cụ thể về việc chỉ đạo và tổ chức Đại hội Hội Nông dân Việt Nam các cấp.
Thay mặt Ban thường vụ
Phó Chủ tịch thường trực
(đã ký)
Lều Vũ Điều


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: