Kế hoạch

Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2017

  • PDF.

Kế hoạch số 03/KH-HND ngày 13/01/2017 của Hội đồng thi đua khen thưởng Hội Nông dân thành phố về công tác thi đua khen thưởng năm 2017

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua "An toàn thực phẩm" giai đoạn 2016 - 2020

  • PDF.

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HỘI NÔNG DÂN TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41  - KH/HND

          Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2016

KẾ HOẠCH

Triển khai phong trào thi đua “An toàn thực phẩm”

giai đoạn 2016 - 2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 16/3/.......

Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

  • PDF.

Kế hoạch số 17- KH/HND, ngày 9/3/2016, của BCH Hội Nông dân thành phố Hà Nội về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021